Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor klanten van AmstelGym

 1. Definities
  -AmstelGym:
  Bedrijfsonderdeel van The Performance Experts V.O.F. | Amstelvlietstraat 1 | 1096 GG | Amsterdam | KvK-nummer: 58941371.
 2. -Lid:
  Zodra je de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst of Abonnement) aangaat middels inschrijving in het online lidmaatschap systeem of ondertekening van het inschrijfformulier, dan wel een aankoop voor een losse les of strippenkaart afrondt, word je lid, dan wel klant (hierna; het Lid) van VOF The Performance Experts, handelend onder AmstelGym.
  Abonnement:
  De overeenkomst tussen een lid en AmstelGym.-Locatie:
  AmstelGym, Amstelvlietstraat , 1096 GG Amsterdam.-Prijs:
  De prijs voor het gebruik van de trainingsfaciliteiten bij AmstelGym zoals beschreven bij het abonnement en/of credit aankoop.-Persoonlijke gegevens:
  Alle gegevens door het lid verstrekt aan AmstelGym.

  -Website:
  De website van AmstelGym: www.amstelgym.nl

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden voor leden zijn toepasselijk op alle relaties tussen lid en AmstelGym.
 2. Abonnement
  3.1. Een abonnement is afgesloten zodra het lid op de website of op een aanmeldformulier de benodigde informatie heeft ingevuld en heeft getekend voor akkoord (dit kan ook elektronisch).
  3.2. Een abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.
  3.3. Elk abonnement of aankoop is persoonsgebonden. Leden kunnen hun rechten en plichten niet overdragen aan iemand anders.
  3.4. De minimale leeftijd om zelf een abonnement af te sluiten is 18 jaar.
  3.5. Voorwaarden voor inschrijving voor minderjarigen vanaf 12 jaar: een ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient mee te komen voor de inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier. Verder gelden bovenvermelde voorwaarden met als aanvullende voorwaarde: een geldig legitimatiebewijs van de ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient bij inschrijving te worden overhandigd (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs). Minderjarigen onder 12 jaar oud worden niet toegelaten als lid bij AmstelGym.
  3.6. Credits hebben een geldigheidsduur zoals in de overeenkomst en/of aankoop omschrijving overeengekomen.
  3.7. Als je je tijdig uitschrijft voor een reservering/training via het reserveringssysteem ontvang je een credit terug. Doe je dit niet (no show) of te laat (late cancel) dan vervalt deze credit. Wat tijdig is kan per type credit verschillen en is in de beschrijving van het type credit nader verklaard.
  3.8. Bij een late cancel of no show van je reservering zijn wij genoodzaakt €12,50 kosten in rekening te brengen omdat iemand anders dan niet kan deelnemen.
  3.9. Aanwezigheid op de trainingen zal 10 minuten na de start van de training gecontroleerd worden. Als deelnemers meer dan 10 minuten te laat zijn, zal dit als no show behandeld worden.
 1. Prijzen en betaling
  4.1. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt vooraf per automatische incasso op de eerste werkdag van de maand of halverwege de maand, afhankelijk van de startdatum.
  4.2. Met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 7.5 wordt geen geld geretourneerd.
  4.3. AmstelGym heeft het recht het abonnementsgeld te verhogen. Dit wordt minimaal 3 maanden vooraf kenbaar gemaakt. Het lid heeft op dat moment het recht om binnen een maand de overeenkomst te stoppen. Jaarlijkse indexering is geen verhoging zoals hier bedoeld.
  4.4. De geldende abonnementsprijzen staan vermeld op de website
  4.5. Er kunnen afwijkende prijzen gelden tijdens eventuele speciale acties of kortingsdeals.
  4.6. Het abonnementsgeld is exclusief de service-fee. Bij verlies of schade aan de verplicht te gebruiken polsband is deze opnieuw aan te kopen en in te stellen met de daarbij komende kosten.
  4.7. Bij voortijdige beëindiging van een jaarabonnement zal het genoten voordeel worden verrekend.
  4.8. Bij administratieve handelingen kunnen administratiekosten van €25 in rekening gebracht worden.
  4.9. AmstelGym is bevoegd de prijzen en tarieven jaarlijks, per 1 januari, te indexeren.
 1. Upgraden of downgraden van het abonnement
  5.1. Het upgraden van het abonnement kan altijd.
  5.2. Het downgraden van het abonnement kan alleen na de contractuele looptijd met een aanvraagtermijn van minimaal 14 dagen.
  5.3. Upgraden en downgraden kan door dit tijdig aan te vragen door het formulier ‘abonnement wijzigen’ op de website in te vullen.
 2. Pauzeren ofwel opschorten van het abonnement
  6.1. Bij doorlopendeovereenkomsten is het mogelijk 3 maal voor de minimale duur van 2 weken en maximale totale duur van 12 weken per jaar het abonnement op te schorten.
  6.2 Per opschorting zal € 10,- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht.
  6.3 Het ledensysteem berekent automatisch de nog niet of reeds betaalde periode en zal dit na opschorting op de toekomstige factuur inzichtelijk maken.
  6.4 Door opschorten schuift de einddatum van de Overeenkomst op met een periode die gelijk is aan de periode van de opschorting.
  6.5. Om een abonnement op te schorten ofwel pauzeren dient het formulier ‘abonnement pauzeren’ op de website ingevuld te worden en is niet achteraf met terugwerkende kracht aan te vragen.
  6.6. Wanneer een abonnement is gepauzeerd en niet actief is, kan er niet worden opgezegd zonder de pauzering voortijdig te beëindigen.
 1. Beëindiging van het abonnement
  7.1. Het maandabonnement kan maandelijks opgezegd worden.
  7.2. Het jaarabonnementen kan na 1 jaar (exclusief eventuele pauzeringen) maandelijks opgezegd worden.
  7.3. Het maandabonnement is maandelijks op te zeggen en is afhankelijk van de startdatum van de termijn 14 dagen voor einddatum opzegbaar.
  7.4. Om een abonnement op te zeggen dient het formulier ‘abonnement opzeggen’ op de website ingevuld te worden.
  7.5. Een abonnement kan binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst zonder opgaaf van reden opgezegd worden. Eventueel gevolgde trainingen zullen dan apart in rekening gebracht worden tegen het geldende tarief van een losse training.
  7.6. Bij langdurige ziekte, blessures of zwangerschap kan het abonnement tijdelijk gepauzeerd of beëindigd worden om medische redenen. Hiervoor dient een e-mail met onderbouwing gestuurd te worden naar ledenadministratie@amstelgym.nl
  7.7. AmstelGym kan het abonnement stopzetten bij overtreding van deze algemene voorwaarden of bij onbehoorlijk gedrag waarmee de bedrijfsvoering, personeel of klanten van AmstelGym benadeeld wordt.
  7.8. Zodra een abonnement beëindigd is, vervallen alle credits.
  7.9. Bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs van AmstelGym of een met AmstelGym gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.
 2. Risico
  8.1. Gebruik van de faciliteiten van AmstelGym, zowel voor, tijdens als na een training is geheel voor eigen risico. Dit geldt ook bij activiteiten in de buitenlucht.
  8.2. Als er bepaalde zaken zijn die de fysieke belastbaarheid beïnvloeden zoals blessures of ziekte dan is het lid verplicht dit voorafgaand aan een training te melden aan de AmstelGym trainer.
  8.3. AmstelGym, de AmstelGym trainers of ander personeel van AmstelGym is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade, ziekte, overbelasting of blessures die eventueel opgedaan zijn voor, tijdens en na een training bij AmstelGym.
  8.4. AmstelGym, de AmstelGym trainers of ander personeel van AmstelGym is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
  8.5. Het lid is verantwoordelijk voor eventuele schade die toegebracht wordt aan de faciliteiten, toestellen en/of andere eigendommen van AmstelGym als gevolg van onjuist, lomp, hardhandig en/of bewust verkeerd gebruik.
 3. Gebruik van de faciliteiten
  9.1. Bij binnenkomst dient ieder lid in te checken met de daarvoor mogelijk gemaakte middelen zoals polsband of telefoon.
  9.2. Gebruik maken van een schone handdoek is verplicht.
  9.3. Het is niet toegestaan op blote voeten of op slippers/sandalen te trainen.
  9.4. Trainen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.
  9.5. Ieder lid dient de gebruikte materialen schoon te maken en op te ruimen.
  9.6. Om geen overlast voor de overige leden te veroorzaken is bellen in de sport en kleedruimtes niet toegestaan.
  9.7. Leden mogen alleen gebruik maken van de faciliteiten als er een geldig en actief lidmaatschap is en/of d.m.v. credits is gereserveerd in het online roostersysteem of via de AmstelGym app.
  9.8. Het lid kan zich tot 4 uur voor aanvang van de reservering kosteloos afmelden m.u.v. personal training afspraken en de afspraak voor de eerste 1 op 1 training waarvoor uiterlijk 24 uur van te voren afgemeld dient te worden.
  9.9. AmstelGym maakt gebruik van camerabewaking en hiermee gaat u akkoord door het pand te betreden.
  9.10. AmstelGym kan het trainingsrooster aanpassen en kan een trainingszaal tijdelijk sluiten i.v.m. een speciaal evenement op locatie.
 1. Persoonlijke gegevens en privacy
  10.1. Het lid is zich ervan bewust dat bij de aanmelding als lid van AmstelGym persoonlijke informatie wordt verschaft welke door AmstelGym wordt opgeslagen.
  10.2. Persoonlijke gegevens zullen door AmstelGym enkel gebruikt worden voor interne communicatie- en promotiedoeleinden en niet aan derden verschaft worden.
 2. Testen en Groot Sportmedisch Onderzoek
  11.1. Het ondergaan van een intaketest, health check, inspanningstest met of zonder ademgasanalyse of Groot Sportmedisch Onderzoek geschiedt geheel op eigen risico.
  11.2. Bij twijfel over de geschiktheid om een fysieke test te ondergaan dient overlegd te worden met de trainer of degene die de test afneemt.
  11.3. Voorafgaand aan een inspanningstest met ademgasanalyse en/of een Groot Sportmedisch Onderzoek dient een vragenlijst ingevuld en ondertekend te worden.
  11.4. Deze vragenlijst en de inhoud daarvan blijven eigendom van AmstelGym en wordt vertrouwelijk bewaard.
 3. Toepasselijk recht en geschillen
  12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het lid partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  12.2. De rechter in de vestigingsplaats van het lid is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft het lid het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  12.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.